Login
Złota myśl
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodna z RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
1.    Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety przy ul. Gimnazjalnej 13 w Ostrowie Wlkp.
2.    Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych – e-mail iod@przedszkole.osw.pl
3.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacj zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
4.    Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.
5.    Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Ośrodka,  w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
6.    W związku z przetwarzaniem Pańskich danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
•    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
•    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,
•    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

      o    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
      o    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
      o    osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
      o    dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
      o    dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
•    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
      o    osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
      o    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
      o    Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
•    prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
      o    przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
      o    przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
•    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
      o    zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,  w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
      o    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
7.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
1.    Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety przy ul. Gimnazjalnej 13 w Ostrowie Wlkp.
2.    Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych – e-mail iod@przedszkole.osw.pl
3.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacj zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
4.    Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.
5.    Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Ośrodka,  w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
6.    W związku z przetwarzaniem Pańskich danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
•    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
•    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,
•    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

      o    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
      o    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
      o    osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
      o    dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
      o    dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
•    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
      o    osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
      o    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
      o    Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
•    prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
      o    przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
      o    przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
•    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
      o    zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,  w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
      o    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
7.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 

 
Informacje o monitoringu

REGULAMIN MONITORINGU  W SPECJALNYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY  W OSTROWIE WLKP.


1.    Monitoring został założony na budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego i Niepublicznego Przedszkola Ogólnodostępnego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety przy ul. Gimnazjalnej 13 w Ostrowie Wlkp. w celu zwiększenia bezpieczeństwa naszych wychowanków, przedszkolaków, pracowników, rodziców/opiekunów dzieci.
2.    Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie Wlkp.
3.    Monitoring składa się z 5 kamer, które obejmują teren:
a)    drzwi główne wejściowe, chodnik, część ulicy Gimnazjalnej w stronę ulicy Chopina
b)    bramę wjazdową, chodnik, część ulicy Gimnazjalnej w stronę ulicy Chopina
c)    dziedziniec, przejazd przy budynkach gospodarczych na parking
d)    dziedziniec Przedszkola, wejście do kuchni
e)    dziedziniec Przedszkola, wejście do Przedszkola do grupy Skrzaty, wejście do holu głównego.
4.    Budynek został oznaczony w widocznych miejscach tabliczką z napisem „Obiekt monitorowany”.
5.    Zapis z monitoringu można odtworzyć do 7 dni wstecz od daty zdarzenia.
6.    Zapis z monitoringu udostępniany jest na pisemny wniosek zainteresowanego po uprzednim wpisaniu danych do „Rejestru udostępnianych danych z monitoringu”
7.    Zapis z monitoringu można uzyskać po ściśle określonym we wniosku przedziale czasowym.
8.    Zapis z monitoringu udostępnia upoważniona przez Siostrę Dyrektor osoba.
9.    Zapis z monitoringu może zostać nagrany na płytę CD lub inny nośnik pamięci zainteresowanego.
10.    Baza rejestrująca znajduje się w zamykanym pomieszczeniu z możliwością włączenia alarmu.
11.    Wszelkie uwagi nt. monitoringu w Ośrodku należy zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych Osobowych e-mail

iod@przedszkole.osw.pl

 

REGULAMIN MONITORINGU  W SPECJALNYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY  W OSTROWIE WLKP.


1.    Monitoring został założony na budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego i Niepublicznego Przedszkola Ogólnodostępnego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety przy ul. Gimnazjalnej 13 w Ostrowie Wlkp. w celu zwiększenia bezpieczeństwa naszych wychowanków, przedszkolaków, pracowników, rodziców/opiekunów dzieci.
2.    Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie Wlkp.
3.    Monitoring składa się z 5 kamer, które obejmują teren:
a)    drzwi główne wejściowe, chodnik, część ulicy Gimnazjalnej w stronę ulicy Chopina
b)    bramę wjazdową, chodnik, część ulicy Gimnazjalnej w stronę ulicy Chopina
c)    dziedziniec, przejazd przy budynkach gospodarczych na parking
d)    dziedziniec Przedszkola, wejście do kuchni
e)    dziedziniec Przedszkola, wejście do Przedszkola do grupy Skrzaty, wejście do holu głównego.
4.    Budynek został oznaczony w widocznych miejscach tabliczką z napisem „Obiekt monitorowany”.
5.    Zapis z monitoringu można odtworzyć do 7 dni wstecz od daty zdarzenia.
6.    Zapis z monitoringu udostępniany jest na pisemny wniosek zainteresowanego po uprzednim wpisaniu danych do „Rejestru udostępnianych danych z monitoringu”
7.    Zapis z monitoringu można uzyskać po ściśle określonym we wniosku przedziale czasowym.
8.    Zapis z monitoringu udostępnia upoważniona przez Siostrę Dyrektor osoba.
9.    Zapis z monitoringu może zostać nagrany na płytę CD lub inny nośnik pamięci zainteresowanego.
10.    Baza rejestrująca znajduje się w zamykanym pomieszczeniu z możliwością włączenia alarmu.
11.    Wszelkie uwagi nt. monitoringu w Ośrodku należy zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych Osobowych e-mail

iod@przedszkole.osw.pl